Дейност

Дейност на САТ

 • Инженеринг – разработване и предлагане на иновативни решения за индустриална процесна автоматизация и контролни системи;
 • Проектиране и управление на проекти – части “Електро” и “Автоматизация”;
 • Приложен Индустриален Софтуер – индустриално програмиране, базирано на системен и стандартен софтуер за програмируеми контролери (PLC) и SCADA системи на водещите световни лидери: Сименс, Шнайдер Електрик, Омрон и др.;
 • DCS автоматизирани системи – проектиране и изграждане на заводски управляващи мрежи (Industrial Ethernet, Profibus DP, Profibus PA, ASI and Modbus networks);
 • Оборудване на DCS системи – производство и доставка на пълната гама от управляващи табла (тип MCC, DMC, DIO, SCS), полеви устройства, сензори, трансмитери, изпълнителни елементи и други средства за автоматизация;
 • Електро табла за нисковолтови разпределителни инсталации 0.4 и 0.69 kV (LVD) – производство, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация;
 • Електро табла за средноволтови разпределителни инсталации 3 kV и 6 kV (МVD) – производство, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация;
 • Електро монтаж - доставка и изграждане на кабелни пътища, полагане, свързване и изпитания на силови, контролни и комуникационни кабели;
 • Тестване на системи и електро оборудване – сигнални и ротационни тестове, блокировки и настройка на системни параметри и автоматични регулиращи контури;
 • Обучение на персонала – обучение на операторски персонал и процесни специалисти за работа с автоматизираните системи;
 • Въвеждане в експлоатация на системите – тест "под товар" и настройка на режимите на работа със системите;
 • Гаранционен сервиз и непрекъсната следгаранционна поддръжка.

САТ в индустрията

Модернизацията, реконструкциите, иновациите и автоматизацията в индустрията са главен приоритет за САТ през последните години.

През 2008 г., САТ беше сертифицирана като комплексен доставчик на проекти “под ключ”, част "Електро" и "Автоматизация" (Electrical Turnkey Supplier E1-E9). САТ изпълнява инженерингови услуги, проектиране, индустриално програмиране и автоматизация, производство и доставка на електрооборудване, електрoмонтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и непрекъсната поддръжка на предлаганите от фирмата системи.

Системите за автоматизация от САТ се разработват на база последните хардуерни и софтуерни достижения на науката за широк кръг индустрии. САТ има дългогодишен опит и задълбочени технологични познания в циментовата, стъкларска, бетонова индустрия, фуражни, металургични заводи, ТЕЦ и др.

За 30 години, САТ е внедрила успешно над 200  проекта "под ключ" за клиенти не само в България, но и в Русия, Германия, Франция, Австрия, Словакия, Сърбия,  Унгария, Косово, Португалия, Азърбейджан, Ливан, Аржентина, Нигерия, Шри Ланка и др.

САТ изпълнява комплексни автоматизирани ситеми, включващи реконструкцията на нисковолтови (LVD) и средноволтови (MVD) разпределителни системи, нови полеви устройства и сензори, задвижвания и актуатори, софтстартери и честотни преобразуватели. Системите от САТ се внедряват за изключително кратки срокове и без прекъсване на производствения процес.

Процесна автоматизация

Процесната автоматизация от САТ гарантира:

 • Стандартизиране на екраните при визуализацията на процесите чрез използуване на стандартни прозорци и анимации;
 • Създаване и настройка на контури за автоматично управление през операторската станция;
 • Проследяване и настройка на всички консуматори, цифрови и аналогови входове и изходи без необходимост от познания в програмирането;
 • Поддържане на обширна база данни (архивиране), многобройни графични екрани, лесни операторски настройки;
 • Архивиране на операторските действия и тези на персонала по поддръжка;
 • Диагностика на оборудването и самодиагностика на контролната система с детайлни алармени съобщения;
 • Защита на данните: защита срещу некоректна работа или неизправности в компютрите;
 • Многоклиентност: многобройни операторски станции в резервиран режим при обединена база данни;
 • Многобройни защитени с пароли нива на достъп;
 • Връзка на системата с по-горни йерархични нива - SAP, TIS и др.

Компютърно проектиране

Използуваният CAD софтуер включва последните версии на AutoCAD, E-PLAN, Visio и CAD Star. Проектите изготвяни с компютърния софтуер включват:

 • Технологични схеми;
 • Структурни схеми на автоматизация;
 • Принципни електрически схеми на системите за автоматизация;
 • Лицеви панели, мнемонични схеми;
 • Монтажни електрически и механични схеми на табла и табла за средно и ниско напрежение;
 • Схеми за инсталация на оборудването, кабелните трасета и кабелни журнали.

Всички системи произведени от САТ са комплектовани с “Работен проект”, “Технически паспорти”, “Инструкция за монтаж”, “Инструкция за експлоатация”, “Наръчник на оператора” и “Финална документация”.

Инсталация, тестване и предаване

САТ допълва своите проекти с изпълнение на необходимата електрическа инсталация, съобразена с европейските стандарти и изискванията на клиента.

САТ носи цялата отговорност за проектите, разполагайки  за тяхното осъществяване с висококвалифицирани проектанти, лицензиран софтуер за проектиране  и лицензи за пълна проектантска правоспособност. Цялостният контрол и координация на този процес гарантира успешното изпълнение на задачите в най-кратки срокове.

САТ поддържа голям брой висококвалифицирани внедрителски екипа, които осъществяват реконструкциите на заводите без прекъсване на нормалния производствен процес. Основните инсталационни услуги предлагани от САТ са:

 • Индустриална инсталация на кабелни пътища, с използуване на одобрени от Европа компоненти;
 • Монтиране и свързване на електрически табла, сензори, трансмитери и оборудване, комплектоващо системите за автоматизация;
 • Индустриално полагане, свързване и маркиране на силови, контролни и комуникационни кабели;
 • Инсталация на вътрешни и външни осветителни инсталации;
 • Доставка и инсталация на заземителни и гръмоотводни индустриални инсталации;
 • Тест на сигнали и мотори;
 • Тест на последователности и блокировки (no-load tests);
 • Въвеждане в експлоатация (on-load tests).

 

Техническа поддръжка

САТ проектира, произвежда и внедрява комплексни системи “от една ръка”, което означава осъществяване на цялостна техническа поддръжка, незабавно при запитване от клиентите.

САТ разполага с висококвалифицирани специалисти и познания за най-модерните технически решения в областта на индустриалния софтуер и автоматизацията, което позволява предлагане на клиентите know-how и увереността в една непрекъсната и ефективна техническа поддръжка.

САТ осигурява гаранционно поддържане на своите системи – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината с време за реакция – до 10 часа за България и 48 часа за чужбина.